REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLET24.PL

                          

Informujemy, że z powodu bardzo wysokiej inflacji, która ma bezpośredni wpływ na wzrost cen surowców i materiałów ceny oraz terminy dostaw mogą ulegać zmianie.

Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznego potwierdzenia cen do momentu wysyłki towaru.  Dotyczy to również zamówień, które zostały już złożone i warunki ich realizacji zostały potwierdzone.

           

Sklep internetowy www.slet24.pl prowadzony jest przez

EURO SLET Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, adres 42-503 Będzin, ul. Stanisława Staszica 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000774631NIP 6252468510REGON 382724213(dalej Spółka). Przed złożeniem zamówienia konieczna jest akceptacja bez zastrzeżeń postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży pomiędzy EURO SLET Sp. z o.o. a Konsumentem.

Kontakt ze Sklepem: e-mail: sklep@slet24.pl, telefon: 32 729-59-04, 601-416-594.

 

                

§ 1 Definicje

                       

   1. Konsument- oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   2. Przedsiębiorca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną do prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej.
   3. Sprzedawca- EURO SLET Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, adres 42-503 Będzin, ul. Stanisława Staszica 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000774631, NIP 6252468510, REGON 382724213; e-mail: sklep@slet24.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
   4. Rejestracja- oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Konsumenta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
   5. Login- oznacza indywidualne oznaczenie Konsumenta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
   6. Hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Konsumenta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
   7. Konto Klienta- oznacza indywidualny dla każdego Konsumenta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Konsumenta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
   8. Towar- oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
   9. Umowa sprzedaży- oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Konsumentem, a Sprzedawcą.
   10. Dostawa- oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Konsumentowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
   11. Dostawca- oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
   12. Dni robocze- oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   13. Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do Informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych Informacji w niezmienionej postaci.

      

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

                     

   1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Konsumenta aktywnego konta poczty elektronicznej.
   2. Zakazane jest dostarczanie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Konsumenta Sklepu Internetowego, strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
   3. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Konsumentów przez osoby nieuprawnione, dlatego Konsumenci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Konsumenta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
   4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Konsumenta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

                          

   1. W celu Rejestracji, Konsument powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Konsument ustala indywidualne Hasło.
   2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, jednakże konsument przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy regulamin.
   3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Konsument ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
   4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Konsument otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Konsument uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta i dokonywania zmian.

           

           

§ 4 Zamówienia

                    

   1. Konsument może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
   2. Konsument składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Konsument otrzymuje informacje o głównych cechach świadczenia przy Towarze. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór "Dodaj do koszyka" pod danym Towarem prezentowanym w Sklepie. Konsument po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu ?KOSZYK? sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk ?Zamawiam z obowiązkiem zapłaty?.
   3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej ?potwierdzenie otrzymania zamówienia?, regulamin oraz formularz odstąpienia od umowy.

              

§ 5 Płatności

                   

   1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto. Łączna cena stanowi iloczyn ceny jednostkowej i ilości nabywanych produktów. O pozostałych kosztach związanych z Umową Sprzedaży, Konsument będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.
   2. Konsument jest zobowiązany do uregulowania płatności do 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy.
   3. W wypadku niewywiązania się przez Konsumenta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.
   4. Mogą Państwo zapłacić za zamówiony towar:

a) gotówką przy odbiorze

b) przelewem na konto:

Konto podstawowe PLN: mBank S.A52 1140 1889 0000 3704 2300 1001,     

Konto do wpłat w EURO: mBank S.A, 25 1140 1889 0000 3704 2300 1002, 

c) za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Płatność przez Przelewy24

d) Raty banku Credit Agricole.

W Sklepie Internetowym istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru. Odbierając zamówiony towar w sklepie EURO SLET sp. z o.o. Będzin, ul. Staszica 2, możecie Państwo zapłacić gotówką, kartą płatniczą.

       

§ 6 Dostawa

               

   1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej(wg cennika usług kurierskich).
   2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
   3. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sklep:Spółka może dostarczyć zamówione towary transportem własnym, przesyłką kurierską, lub do wskazanego przez konsumenta paczkomatu. Sposób dostawy towaru jest zgodny z zamówieniem Konsumenta.
   4. Zamówiony towar zostanie dostarczony w przypadku towarów dostępnych:

a) W przypadku przedpłaty: do 5 dni roboczych od zaksięgowania przedpłaty na koncie bankowym Sklepu Internetowego,
b) W przypadku zapłaty za pobraniem: do 5 dni roboczych od potwierdzenia zawarcia umowy,
c) W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sklepu po potwierdzeniu zawarcia umowy i ustaleniu dostępności towaru ze Sprzedawcą.
d) W przypadku dostaw paletowych termin dostawy wynosi 5 dni roboczych.
e) W przypadku dostaw wielkogabarytowych po wcześniejszym ustaleniu warunków dostawy ze sprzedawcą i po potwierdzeniu zawarcia umowy. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Jeżeli towar nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Konsumenta. Strony ustalają wówczas indywidualny termin.

Zakupiony towar można odebrać w siedzibie Sklepu w godzinach jego otwarcia.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Konsumenta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienia złożone do godziny 15.15 nadajemy tego samego dnia.

6. W dniu wysłania Towaru do Konsumenta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Konsumenta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7. Konsument powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności przedstawiciela Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Konsument ma prawo żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon (fakturę imienną) lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

9. W przypadku nieobecności Konsumenta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Konsument będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Konsumentem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

                  

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Do odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

                            

§ 8 Gwarancja

                                     

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź Sprzedawcę. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja o okresie jej obowiązywania podana jest na karcie towaru.

                                         

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

                       

   1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
   2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:EURO SLET Sp. z o.o. ul. Staszica 2, 42-500 Będzin, tel. 32 761 17 77, fax. 32 267 35 78, mail:sklep@slet24.ploswojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Brak prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

   1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
   3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Skutki odstąpienia od umowy

   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
   2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres EURO SLET Sp. z o.o., ul. Staszica 2, 42-500 Będzin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Odstąpienie od umowy przez Sprzedającego

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

   1. Brak wpłaty za towar przez Kupującego w terminie regulowanym niniejszym regulaminem
   2. Niemożność zrealizowania zamówienie z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, a leżących po stronie dostawcy

                                                                                            § 10   Reklamacje

                   

   1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
 • wysyłanie wiadomość email na adres sklep@slet24.pl

 • listownie na adres Euro Slet Sp. z o.o., ul. Stanisława Staszica 2, 42-503 Będzin

 • dzwoniąc pod nr 604 416 594 lub 32 7295 904

   1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
   2. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
   3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
   4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
   5. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
   6. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
   7. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

§ 11 Ochrona danych osobowych

                                    

1. Zgodnie ze zmianami w przepisach UE dotyczących ochrony danych osobowych RODO administratorem danych osobowych Konsumentów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji przy składaniu zamówienia jednorazowego  lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumentów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Konsument przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Konsumenta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Konsument nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Konsumenta.

6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Konsumenta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

                 

§ 12 Postanowienia końcowe

                           

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Konsumenta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Konsumenta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Konsument nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy w zgodzie z niniejszym regulaminem.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.


§ 13 Zakres zastosowania

                         

Postanowienia §1-13 znajdują zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Konsumentem.

                                                         

§ 14 Postanowienia dotyczące nie Konsumentów

                     

1. Sprzedaż na rzecz podmiotów nie będących Konsumentami następuje na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży najpóźniej w chwili odbioru towaru, chyba że strony uzgodnią inaczej.

3. Spory wynikające z umowy, w zakresie właściwości miejscowej, strony poddają sądowi właściwemu według siedziby EURO SLET Sp. z o.o.

Śledź nas na Facebooku